Chi tiết về Tác giả

Chung, Le Phuong Nhatrang UniversityTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989