Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị Thanh Viện công nghệ sinh học

  • T. 5, S. 3 (2007) - Articles
    Phân tích trình tự chuỗi nhẹ gen fibroin của một số tằm lưỡng hệ và các cặp lai trong sản xuất của chúng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989