Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Viện công nghệ sinh học

  • T. 5, S. 2 (2007) - Articles
    Xác định trình tự gen mã hoá cytochrome B của hệ gen ty thể và đánh giá mối quan hệ di truyền của một số loài cá song (Epinephelus spp.) nuôi thả tại các vùng biển Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989