Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn Hữu Viện Công nghệ sinh học

  • T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) - Articles
    PHÁT HIỆN CÁC ĐA HÌNH TRÊN GEN hatG CÓ KHẢ NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG ISONIAZID TRÊN MỘT SỐ CHỦNG LAO (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS) KHÁNG THUỐC PHÂN LẬP Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989