Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Tuấn Viện ứng dụng công nghệ

  • T. 5, S. 1 (2007) - Articles
    Nghiên cứu khả năng làm sạch toluene từ không khí trong phòng bằng tổ hợp thực vật và vi khuẩn Pseudomonas putida TVA8
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989