Chi tiết về Tác giả

Cường, Phạm Việt Viện công nghệ sinh học

  • T. 6, S. 2 (2008) - Articles
    Biểu hiện endo – bêta – 1,4 – mannanase từ chủng Bacillus subtilis G1 ở Escherichia coli và một số tính chất của enzyme tái tổ hợp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989