Chi tiết về Tác giả

Ánh, Phạm Văn Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng Hà Nội



Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989