Chi tiết về Tác giả

Chinh, Vu Tien Instlute of Ecology and Biological Resources (IEBR), VASTTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989