Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 17, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG ANASTROZOLE LÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ NANO 2-HYDROXYPROPYL-β-CYCLODEXTRIN/ALGINATE

Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Thư

Tóm tắt


Vật liệu nano được tổng hợp trên cơ sở 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPCD) và alginate. Hiệu quả mang thuốc của vật liệu được thử nghiệm đối với thuốc trị ung thư vú anastrozole, một số đặc tính hóa lý của nanocomposite đã được nghiên cứu. Các hạt nano được tạo thành bằng phương pháp tạo gel dựa trên tương tác tĩnh điện của hệ Ca2+/alginate và HPCD. Nghiên cứu cho thấy hàm lượng anastrozole ảnh hưởngkhông chỉ đến hiệu suất tổng hợp mà cả lên các đặc trưng hóa lý như kích thước hạt, độ hấp thu và tính chất nhiệt của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ở hàm lượng 5% anastrozole các hạt nano thu được có hình dạng, kích thước và sự phân bố khá đồng đều, kích thước trung bình khoảng 37-40 nm.

Từ khóa: Alginate, anastrozole, gelation, hydroxypropyl-β-cyclodextrin, nanocomposite.


Toàn văn: PDF