Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 14, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG HYDROGEL COMPOSITE BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE/GELATIN/OXIDIZED ALGINATE TRONG LĨNH VỰC TÁI TẠO XƯƠNG

Nguyễn Thị Phương

Tóm tắt


Nghiên cứu thử nghiệm cấy ghép vật liệu hydrogel composite sinh học trên cơ sở
biphasic calcium phosphate (BCP)-oxidized alginate, gelatin được tiến hành trên thỏ. Đánh giá sự phát triển của xương sau khi cấy ghép vật liệu composite vào xương đùi thỏ dựa trên kết quả phân tích phương pháp vi mô chụp cắt lớp về tỷ lệ thể tích xương/thể tích mô, diện tích xương bề mặt/thể tích xương và kết quả phân tích mô học. Nhuộm mô học bằng kỹ thuật nhuộm thường quy H&E để khảo sát cấu trúc mô xương đánh giá sự phát triển của tế bào trên khối xương ghép vật liệu cho thấy sau 4 tháng và 6 tháng trên tất cả các mẫu xương mới hình thành, tế bào xương và tế bào mạch máu phát triển.

Từ khóa: Biphasic calcium phosphate, phương pháp vi mô chụp cắt lớp, H&E, oxidized alginate, gelatin


Toàn văn: PDF