Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 14, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ GỢI Ý VỚI VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Trần Việt Thảo, Lê Mai Trang

Tóm tắt


Thế giới đã trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp với những thanh tựu đáng kể. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 la một vân đề mới nhưng đang thu hút sự quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được dự đoán sẽ mang lại những lợi ích rât lớn va tác động sâu sắc đến nhiều phương diện của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên với những quốc gia có nền kinh tế dựa vao khai thác tai nguyên, lao động giá rẻ như Việt Nam, tác động của cuộc cách mạng nay trong giai đoạn đầu có thể
sẽ rât tiêu cực. Với lợi thế của một nước đi sau, Việt Nam có thể học tâp kinh nghiệm trong hoạch định chính sách công nghiệp của các nước tiên tiến như Đức, Mỹ, Han Quốc… để nhìn nhân những cơ hội, thách thức đối với quốc gia mình để có những ứng phó va quyết sách phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính sách công nghiệp, tác động, Việt Nam.


Toàn văn: PDF