Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Thị Kim Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  • T. 19, S. 2 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DẠNG ANION BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV/VIS VỚI THUỐC THỬ DIMIDIUM BROMIDE
    Tóm tắt  PDF