Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tuấn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 18, S. 2 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG CỦA HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC NĂNG LƯỢNG CẤU HÌNH LAMBDA
    Tóm tắt  PDF