Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyen Thi Hong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 13, S. 1 (2017) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤT LỎNG ION [BMIM][PF6] LÀM DUNG MÔI XANH VÀ XÚC TÁC TRONG TỔNG HỢP SCHIFF BASE
    Tóm tắt  PDF