Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 20 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT LƯU VỰC SÔNG NẬM MỨC

Trương Vân Anh, Trịnh Xuân Mạnh

Tóm tắt


Sông Nậm Mức là một phụ lưu lớn của dòng chính sông Đà, có vị trí địa lý, địa hình và điều kiện tự nhiên khá phức tạp. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ gây ra những tác động và biến đổi nhất định đến dòng chảy sông ngòi trên lưu vực do những diễn biến bất lợi của các yếu tố khí hậu cũng như thủy văn. Nội dung của bài báo tập trung vào việc nghiên cứu sự biến động của dòng chảy mặt trên lưu vực sông Nậm mức dưới tác động của biến đổi khí hậu dựa trên việc phân tích chuỗi số liệu thực đo và sử dụng công cụ mô hình toán thuỷ văn MIKE NAM. Kết quả nghiên cứu sử dụng hai kịch bản RCP4.5 và RCP 8.5 cho hai giai đoạn gồm 2016 - 2035 và 2045 - 2065 cho thấy lưu lượng trung bình mùa kiệt thời kì đầu và giữa thế kỉ có xu thế tăng so với giai đoạn nền. Ngoài ra, lưu lượng trung bình mùa lũ cũng có xu thế tăng và tăng lớn nhất trong giai đoạn giữa thế kỉ, nguyên nhân là do lượng mưa mùa hạ của hai kịch bản này đều tăng so với thời kì cơ sở.


Toàn văn: PDF