Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 20 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

03. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SINH KHỐI SPIRULINA PLATENSIS SP8 LÀM CHẤT HẤP PHỤ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ ION ZN2+ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Đoàn Thị Oanh, Nguyễn Thu Huyền, Trần Kiều Mai

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả sử dụng sinh khối khô Spirulina platensis SP8 làm chất hấp phụ sinh học để loại bỏ ion Zn2+ khỏi dung dịch nước trong quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả thu được cho thấy hiệu suất loại bỏ Zn2+ của vật liệu rất cao đạt tới 96,37%. Khả năng xử lý cao nhất đạt được ở pH 5, 0,05 g/l BioM - SP8, nhiệt độ 35°C, nồng độ kẽm ban đầu là 100 mg/l trong thời gian tiếp xúc là 90 phút. Mô hình đẳng nhiệt Langmuir được sử dụng để mô tả đường hấp phụ đẳng nhiệt các ion kẽm của S. platensis SP8. Kết quả cho thấy rằng S. platensis SP8 là một chất hấp phụ tiềm năng trong loại bỏ Zn2+, với khả năng hấp phụ Zn2+ tối đa đạt đến 454,54 mg/g.


Toàn văn: PDF