Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 22 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

01. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM

Đặng Tuyết Minh, Vũ Anh Tuân

Tóm tắt


Phân loại mức độ tác động của các tiêu chí đến nguy cơ lũ lụt là yêu cầu cần thiết trong phân vùng nguy cơ lũ bằng phương pháp tích hợp thuật toán AHP và công nghệ GIS. Nội dung bài báo trình bày phương pháp ứng dụng quá trình phân tích thứ bậc (AHP) trong phân tích, đánh giá và lựa chọn mức độ ảnh hưởng của các tiêu chí đến nguy cơ lũ trên lưu vực sông Lam. So với các phương pháp khác, ưu điểm nổi bật của AHP là giải bài toán đa tiêu chí mang tính chất định tính cũng như định lượng với kết quả chính xác và có độ tin cậy cao. Kết quả bài báo là trọng số ảnh hưởng của các tiêu chí, trọng số càng lớn thì mức độ ảnh hưởng đến nguy cơ lũ càng nhiều.

Toàn văn: PDF