Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 24 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

02. QUÁ TRÌNH KẾT HẠT BÙN SINH HỌC HIẾU KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Lê Ngọc Thuấn

Tóm tắt


Quá trình kết hạt bùn sinh học thông thường được hình thành trong cả hai điều kiện hiếu khí và kỵ khí. Quá trình kết hạt bùn sinh học diễn ra trong điều kiện kỵ khí đã được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu, nhưng trong điều kiện hiếu khí thì chỉ mới được quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây. Công nghệ bùn hạt kỵ khí đã được ứng dụng rộng rãi với nhiều công trình trong thực tiễn, nhưng việc ứng dụng công nghệ này trong điều kiện hiếu khí còn chưa nhiều, còn thiếu những nghiên cứu cung cấp cơ sở cho việc ứng dụng này. Hạt bùn hiếu khí chủ yếu được ghi nhận trong hệ thống xử lý nước thải theo mẻ (SBR), có sự chọn lọc thủy lực. Hạt bùn hiếu khí được ghi nhận là có khả năng vượt trội về xử lý ni tơ và phân hủy chất hữu cơ ở tải lượng cao. Bài báo này cung cấp những thông tin về quá trình hình thành bùn hạt hiếu khí, đặc tính của hạt bùn hiếu khí, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và duy trì trạng thái ổn định của hạt bùn hiếu khí và những triển vọng ứng dụng trong thực tế xử lý nước thải.

Toàn văn: PDF