Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

02. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC - HMS VÀ HEC - RAS ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ CHỨA ĐẾN DÒNG CHẢY MÙA CẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Văn Tình

Tóm tắt


Trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn hiện nay có 93 hồ chứa đang hoạt động. Với mức độ dày đặc các công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi như vậy làm cho nguồn nước trên các dòng sông chính Vu Gia và Thu Bồn không còn trong hiện trạng dòng chảy tự nhiên đặc biệt trong mùa cạn mà được chi phối rất lớn bởi hoạt động điều tiết của các nhà máy thủy điện. Bài báo này ứng dụng các mô hình HEC - HMS và HEC - RAS để tính toán phục hồi dòng chảy tự nhiên và so sánh với số liệu thực đo tiến hành tính dòng chảy mùa cạn tháng 1 đến tháng 8 các năm 2009, 2010 là năm ít nước, có mùa lũ thuộc loại nhỏ nhằm đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa đến dòng chảy cạn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.


Toàn văn: PDF