Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

04. HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG CỎ BIỂN TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM

Cao Văn Lương, Chu Thế Cường, Nguyễn Văn Vũ, Uông Đình Khanh

Tóm tắt


Bài báo là kết quả điều tra nghiên cứu về hiện trạng thành phần loài, phân bố cỏ biển tại các cụm đảo tại Cù Lao Chàm trong khuôn khổ “Chương trình độc lập cấp Nhà nước” Mã số: ĐTĐL.XH-02/16. Nghiên cứu cho thấy, Cù Lao Chàm có 05 loài cỏ biển (Cymodocea rotundata Asch. & Sch., Halodule pinifolia (Miki) den Hartog, Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Halophila ovalis (R. Br.) Hooker f. và Halophila decipiens Ostenfeld) so với năm 2007 chỉ có 04 loài. Tuy nhiên, diện tích và phạm vi phân bố của chúng đã suy giảm nghiêm trọng (15 ha năm 2017 so với 50 ha năm 2007). Qua đây, nhóm tác giả cũng có những đánh giá ban đầu về nguyên nhân suy thoái, đề xuất một số giải pháp sử dụng và quản lý hệ sinh thái cỏ biển tại Cù Lao Chàm.

Toàn văn: PDF