Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 1, S. 173 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Émile Durkhemim và các qui tắc của phương pháp xã hội học

Trần Hữu Quang

Tóm tắt


Nhân dịp chuyển Các quy tắc của phương pháp xã hội học (Les règles de la méthode sociologique) (1894) của Émile Durkheim di Đinh Hồng Phúc dịch, vừa xuất bản (Nxb. Tri thức, 2012). Bài này điểm lại tư tưởng phương pháp luận vốn có được trình bày chủ yếu trong công trình này của nhà xã hội học Pháp - người được coi là một trong ba ông tổ của ngành xã hội học là Karl Marx, Émile Durkheim và Max Weber.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh