Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 4, S. 188 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TƯỢNG NGHỊCH NGỮ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Trương Thùy Hương

Tóm tắt


Nghịch ngữ là một hiện tượng xuất hiện ở hầu hết các ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt và tiếng Anh. Đó là một kết cấu ngôn ngữ bao gồm hai yếu tố có ý nghĩa trái ngược nhau, bề ngoài có hình thức phi logic nhưng bên trong chứa đựng một nội dung hợp lý, logic. Cách sử dụng từ ngữ này giúp nâng cao tư duy và nhận thức của con người.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh