Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 9, S. 20506 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

40 NĂM VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ THỰC TIỄN, LÝ LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN

Trần Văn Tư

Tóm tắt


Thực tiễn và tập hợp lực lượng có thể là quy luật phát triển của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Đây là mối quan hệ biện chứng trong phát triển vùng Nam Bộ và phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trong 40 năm qua. Tôi là một cán bộ lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang (cũ), một trong những cán bộ địa phương của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đến với Viện trong những năm đầu mới thành lập. Ban đầu là vì nghĩa tình và tính nhân văn của Viện, sau đó là vì khoa học và thực tiễn, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội ở địa phương và nâng cao kiến thức cho bản thân tôi.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh