Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 9, S. 20506 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

40 NĂM NGHIÊN CỨU DÂN TỘC KHMER NAM BỘ Ở VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ

Phan An

Tóm tắt


Những kết quả nghiên cứu dân tộc học về người Khmer Nam Bộ là một trong những thành tựu quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 40 năm qua. Những kết quả nghiên cứu đó không chỉ góp vào việc hiểu biết lịch sử, văn hóa và quá trình tộc người của người Khmer Nam Bộ mà còn góp vào việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Bài viết này trình bày quá trình nghiên cứu dân tộc học người Khmer Nam Bộ của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Đây là một trong những cơ sở nghiên cứu người Khmer Nam Bộ đầu tiên ở Nam Bộ sau năm 1975. Viện đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu, cùng với những công trình nghiên cứu có chất lượng khoa học về người Khmer Nam Bộ từ sau năm 1975 đến nay.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh