Chi tiết về Tác giả

KYUNG HWAN, AHN

  • T. 8, S. 180 (2013) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    Ý NGHĨA VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHỮNG PHONG TỤC THÁNG GIÊNG TẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh