Chi tiết về Tác giả

Kyong Hwan, Ahn

  • T. 12, S. 172 (2012) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    Những đặc điểm của hôn nhân Hàn-Việt và các xung đột nảy sinh ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của gia đình đa văn hóa Hàn-Việt - Thực trạng và các định hướng giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh