Chi tiết về Tác giả

Hưng, Bùi Trung

  • T. 4, S. 188 (2014) - TƯ VẤN CHÍNH SÁCH
    GẮN NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VỚI THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN – MỘT HƯỚNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh