Chi tiết về Tác giả

Khánh Trung, Nguyễn Khánh Trung

  • T. 8, S. 204 (2015) - TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
    TÍNH KHÁCH QUAN, SỰ THẬT XÃ HỘI VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh