Chi tiết về Tác giả

Quốc Định, Nguyễn Quốc Định

  • T. 8, S. 204 (2015) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP FDI Ở THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh