Chi tiết về Tác giả

Quang Vinh, Nguyễn Quang Vinh

  • T. 5, S. 201 (2015) - TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
    TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI: TRĂN TRỞ VỚI BA ĐỈNH CỦA TAM GIÁC CHẤT LƯỢNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh