Chi tiết về Tác giả

Kim Phượng, Nguyễn Thị ĐH KHHXH và NV TP.HCM

  • T. 7, S. 179 (2013) - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
    Chữ Trung trong ca dao dân ca người Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh