Chi tiết về Tác giả

Lan Hương, Nguyễn Viện KHXH vùng Nam Bộ

  • T. 5, S. 177 (2013) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lực và thực trạng phát triển
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh