Chi tiết về Tác giả

Quang Vinh, Nguyễn

  • T. 1, S. 173 (2013) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ góc độ "nhà nước và phát triển": hiệu quả quản trị của nhà nước và sức sống của các nông hộ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 2, S. 174 (2013) - TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC
    Về một số tiếp cận mới của Nhà nước đối với sự phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh