Chi tiết về Tác giả

Kiên, Nguyễn Khánh Trung

  • T. 10, S. 194 (2014) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    DI TÍCH ĐẤT ĐẮP DẠNG TRÒN Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC: QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ NHỮNG NHẬN THỨC MỚI
    Tóm tắt
  • T. 11, S. 195 (2014) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    DI TÍCH ĐẤT ĐẮP DẠNG TRÒN: GIÁ TRỊ VĂN HÓA-LỊCH SỬ VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh