Chi tiết về Tác giả

Hương, Nguyễn Lan

  • T. 4, S. 188 (2014) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU, TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh