Chi tiết về Tác giả

Kính, Nguyễn Xuân

  • T. 5, S. 189 (2014) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI CỦA CHÍNH PHỦ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ 1945 - 1954
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh