Chi tiết về Tác giả

Hường, Phạm Ngọc

  • T. 9, S. 193 (2014) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA NHÀ NGUYỄN Ở NAM BỘ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX QUA SÁCH ĐẠI NAM THỰC LỤC
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh