Chi tiết về Tác giả

Hương, Phạm Quỳnh

  • T. 8, S. 192 (2014) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    VẤN ĐỀ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN CỦA THANH NIÊN VÀ SỰ QUAN TÂM CỦA CHA MẸ
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh