Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Trân, Tôn Nữ Quỳnh Trân

  • T. 3, S. 199 (2015) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    TỪ QUAN ĐIỂM CỦA LOUIS WIRTH NHÌN VỀ LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh