Chi tiết về Tác giả

Hương, Trương Thùy

  • T. 4, S. 188 (2014) - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
    HIỆN TƯỢNG NGHỊCH NGỮ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt
  • T. 7, S. 191 (2014) - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
    SO SÁNH HIỆN TƯỢNG HOÁN ĐỔI VỊ TRÍ CỦA “HÌNH” VÀ “NỀN” TRONG CÂU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh