Chi tiết về Tác giả

Quốc Hoàn, Trần Quốc Hoàn

  • T. 5, S. 201 (2015) - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
    GÓP PHẦN LÀM RÕ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN “VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI”
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh