Chi tiết về Tác giả

Kim Xuyến - Thùy Trang, Trần Thị

  • T. 9, S. 20506 (2015) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    NẾP SỐNG ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh