Chi tiết về Tác giả

Kim Xuyến, Trần Thị ĐH Bình Dương

  • T. 3, S. 175 (2013) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    Mâu thuẫn và bạo hành gia đình tại vùng ven đô ở Nam Bộ (trường hợp Bình Dương, Tiền Giang và Cần Thơ)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh