Chi tiết về Tác giả

Quang, Vũ Hào

  • T. 8, S. 192 (2014) - TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC
    THUYẾT TRAO ĐỔI XÃ HỘI VÀ QUYỀN LỰC CỦA PETER BLAU VÀ VĂN HÓA QUẢN LÝ
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh