Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH KHOA HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ XUNG ĐỘT XÃ HỘI

TRẦN PHÚC THĂNG, NGUYỄN THỊ HUYỀN THÁI

Tóm tắt


    Từ sau chiến tranh Thế giới thứ hai, xung đột xã hội được nghiên cứu nhiều trong xã hội học. Tuy nhiên, trong lịch sử tư tưởng nhân loại, vấn đề này đã được đề cập tới từ thời cổ đại và được phát triển từng bước trên cơ sở những biến đổi của đời sống xã hội. Đến chủ nghĩa Mác, lý luận xung đột xã hội đã trở thành một lý luận khoa học và có ý nghĩa không nhỏ đối với việc nhận thức những vấn đề của thế giới đương đại.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238