Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ HỆ LỤY

LÝ THỊ HUỆ

Tóm tắt


    Bài viết phân tích thực trạng và hệ lụy của sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam. Sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam thể hiện một cách bột phát, cực đoan và ngày càng doãng rộng, đang gây ra nhiều hệ lụy, đòi hỏi toàn thể xã hội phải quan tâm giải quyết. Sự phân hóa giàu nghèo đó không chỉ đe dọa đến an ninh kinh tế, an ninh xã hội, cản trở quá trình cải cách ở Việt Nam, mà có thể còn làm suy thoái đạo đức lối sống. Điều đó đi ngược lại với bản chất, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238