Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TẦNG XÃ HỘI HỢP THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Tóm tắt


    Bài viết trình bày tóm tắt những kiến giải về phân tầng xã hội hợp thức, đưa ra những nhận thức mới về công bằng xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Tác giả bài viết khẳng định phân tầng xã hội hợp thức là trật tự, điều kiện, phương thức và nền tảng xã hội đảm bảo cho việc thực hiện công bằng xã hội, còn công bằng xã hội là tiêu chuẩn "nhân lõi" cốt yếu bên trong của phân tầng xã hội hợp thức; xây dựng xã hội phân tầng xã hội hợp thức thực hiện công bằng xã hội là mục tiêu mà Việt Nam  hướng tới và quyết tâm xây dựng.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238