Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÙNG TÂY NGUYÊN Ở VIỆT NAM

HOÀNG BÁ THỊNH

Tóm tắt


    Đô thị hóa là một quy luật tất yếu và mức độ đô thị hóa là một chỉ báo về sự phát triển. Đô thị hóa ở Tây Nguyên đang là một vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, mà cả các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bài viết phân tích thực trạng đô thị hóa và quy hoạch phát triển đô thị ở Tây Nguyên trong những năm gần đây; chỉ ra một số thách thức trong quá trình phát triển hệ thống đô thị; trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị về đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238