Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI TRONG GIỚI TRẺ HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

Tóm tắt


    Ở Việt Nam, từ khi đổi mới và hội nhập đến nay, đồng tính luyến ái trong giới trẻ đã phát triển và lan rộng rất nhanh chóng, trở thành một tỳ vết xuất hiện trong bức tranh đẹp về thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Đã có nhiều cuộc bàn thảo đánh giá hiện tượng này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan luật pháp cũng đang gặp khó khăn về vấn đề có cho phép hay không cho phép quan hệ đồng tính luyến ái, nhất là quan hệ hôn nhân đồng tính. Vận dụng học thuyết Fleud bài viết phân tích bức tranh tổng quát về đồng tính luyến ái trên thế giới và ở Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238