Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI HMÔNG

PHẠM THỊ THU HÀ

Tóm tắt


   Bài viết mô tả thiết chế dòng họ của người Hmông ở Việt Nam; phân tích vai trò của dòng họ trong sự ổn định dân cư, phát triển kinh tế, quản lý xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người. Tác giả cho rằng, hiện nay vai trò của dòng họ đang có sự chuyển biến và mờ nhạt dần trong đời sống cộng đồng tộc người. Do đó, việc bảo tồn và phát huy vai trò của dòng họ là một yêu cầu cấp thiết.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238